Червонослобідська територіальна громада
Вітаємо на офіційному веб-сайті

Центр надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг (далі — центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Червонослобідської сільської ради.
Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради приймається Червонослобідською сільською радою.
Центр у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.

ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради

Основними завданнями центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається Червонослобідською сільською радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Червонослобідською сільською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
У центрі за рішенням органу (посадової особи), що його утворив, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).
У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).
Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється Червонослобідською сільською радою на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.
Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.
8-1. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.
За рішенням Червонослобідської сільської ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).
Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.
Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора — посадової особи Червонослобідської сільської ради, яка організовує надання адміністративних послуг.
Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.
Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається рішенням Червонослобідської сільської ради.
Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.
Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.
У структурі виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради утворюється відділ з питань організації надання адміністративних послуг, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
Центр як постійно діючий робочий орган виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради очолює керівник відділу з питань організації надання адміністративних послуг. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.
Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:
1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції Червонослобідській сільській раді щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.
Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Червонослобідської сільської об’єднаної територіальної громади за рішенням Червонослобідської сільської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається Червонослобідською сільською радою.
Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.
Час прийому суб’єктів звернень становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.
У територіальних підрозділах центру час прийому суб’єктів звернень визначається Червонослобідською сільською радою.
При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.
За рішенням Червонослобідської сільської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.